Jak doprowadzić do przedawnienia kredytu?

09 sierpnia
14:21 2016

Niespłacane pożyczki nie muszą ciążyć dłużnikowi przez całe życie. Jeśli wierzyciel dostatecznie długo nie upomina się o zwrot odsetek z tytułu kredytu, dług się przedawni.

Każdy, kto pożycza drugiej osobie pieniądz,e chce maksymalnie ograniczyć ryzyko nieodzyskania należności. Banki w tym celu stosują procedurę oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, sprawdzenia jego historii kredytowej w BIK-u, a także wymagają ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności (np. hipoteki przy kredytach na mieszkanie). Czasem jednak wszystko to zawodzi, a kredytobiorca skutecznie unika zwrócenia należności. Czasem – gdy zajdą odpowiednie okoliczności – dług może się po prostu przedawnić, czyli kredytobiorca nie będzie miał już obowiązku jego spłaty.

Przedawnienie w polskim prawie

Teoretycznie przedawnienie kredytu jest możliwe, jednak banki stosują różne narzędzia prawnicze, by do takiej procedury nie dopuścić. W związku z tym w Polsce do przedawnień zobowiązań dochodzi bardzo rzadko.

Przepisy regulujące formę i sposób przedawnienia znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 117 wszystkie roszczenia majątkowe, jeśli przepisy szczególne nie przewidują inaczej ulegają przedawnieniu po 3 latach.

Wymagalność roszczenia

Bieg przedawnienia należy liczyć zawsze od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tzn. od momentu, kiedy wierzyciel może domagać się zapłaty. W przypadku kredytów poszczególne raty osiągają wymagalność zgodnie z ustalonym przez bank harmonogramem spłaty.

Banki w sytuacji problemów ze zobowiązaniem najczęściej stosują formę wypowiedzenia kredytu. W takim przypadku wymagalna staje się od razu cała kwota pożyczki. Oznacza to, że kredytobiorca po otrzymaniu wypowiedzenia kredytu jest zobowiązany od razu spłacić całe zadłużenie.

Przerwanie biegu przedawnienia

Na zatrzymanie dotychczasowego biegu przedawnienia i wznowienie jego odliczania od początku wpływają dodatkowo sytuacje, kiedy bieg przedawnienia zostaje przerwany. Według kodeksu cywilnego, mogą to być następujące przypadki:

  • każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrzenia sprawy lub wyegzekwowania roszczenia (np. wysłanie pocztą wezwania do zapłaty),
  • uznanie roszczenia przez osobę, której dane roszczenie dotyczy,
  • wszczęcie mediacji.

Bank nie czeka na przedawnienie

Bank po wypowiedzeniu umowy kredytu bank nie czeka do chwili aż dojdzie do jego przedawnienia tylko od razu wstępuje na drogę sądową. Postępowanie sądowe na ogół kończy się wydaniem wierzycielowi tytułu wykonawczego i dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie egzekucji należności. Komornik podczas egzekucji dokonuje zajęcia wskazanych przez bank składników majątku dłużnika, np. konta bankowego, wynagrodzenie lub nieruchomości.